puste.pl
puste.pl Ustaw jako stronę domową
 
ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA JESTEŚ NOWY?

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z internetowego serwisu skupu zużytych materiałów eksploatacyjnych puste.pl Maciej Dolata
(Regulamin świadczenia usług)

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.


§ 1
 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm., Firma puste.pl Maciej Dolata z siedzibą w Górze gm. Tarnowo Podgórne (zwana dalej: Firma puste.pl) tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem).


§ 2
 

Niniejszy Regulamin opracowany został przez puste.pl Maciej Dolata z siedzibą w Górze, przy ulicy Długiej 2c, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do CEIDG, NIP: 777-276-66-39, Regon: 634566245, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 PLN (wpłacony w całości).


§ 3
 

Firma puste.pl jest podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod adresem http://www.puste.pl, za pośrednictwem którego zainteresowane podmioty mogą sprzedać zużyte materiały eksploatacyjne, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§ 4
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 


§ 5

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 

 

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. Operator – firma puste.pl – operator internetowego serwisu skupu zużytych materiałów eksploatacyjnych www.puste.pl lub osoba, firma wyznaczona do reprezentowania Firmy puste.pl na podstawie stosownych oświadczeń, umów.
 

Rozdział 2

Ochrona danych osobowych.


§ 1

Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).

§ 2

Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na przetwarzanie zawartych w nim informacji przez Operatora w celach wynikających z użytkowania serwisu oraz celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).

§ 3

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji po uprzedniej autoryzacji poprzez panel użytkownika dostępny w serwisie www.puste.pl. Usunięcie konta jest możliwe pod warunkiem przesłania pisemnej prośby Użytkownika za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

§ 4

Operator nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom chyba, że w celach wynikających z użytkowania serwisu oraz celach marketingowych.

§ 5

Operator zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres e-mail użytkowników treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Operatora.
 

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.puste.pl.


§ 1

Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną usług „skupu oryginalnych zużytych mat. eksploatacyjnych do biurowych urządzeń drukujących i/lub kopiujących” świadczonych przez profesjonalne, niezależne podmioty o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.

§ 2

Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu internetowego www.puste.pl są bezpłatne. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

§ 3

Rejestracja w serwisie http://www.puste.pl jest bezpłatna i dobrowolna, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 4

Użytkownik serwisu otrzymuje dostęp do serwisu internetowego, panelu użytkowników oraz innych narzędzi umieszczanych przez Operatora (lub osoby wyznaczone) w domenie www.puste.pl.

§ 5

Zarejestrowanie Użytkownika następuje automatycznie po zapoznaniu się przez Użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

§ 6

Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

§ 7

Operator nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w szczególności nr konta bankowego.

§ 8

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 9

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje serwis w domenie www.puste.pl w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, komentarzy, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej za działania niezgodne z prawem.

§ 10

Użytkownik korzystając z narzędzi zawartych na stronie, składa ofertę sprzedaży pustych pojemników po tuszach oraz tonerach do drukarek atramentowych, laserowych lub urządzeń kopiujących na warunkach podanych w opisie produktu. Wysyłając stworzoną paczkę do Operatora akceptuje sposób i czas weryfikacji zawartości paczki, wyceny oraz terminu zapłaty za przesłany towar.

§ 11

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 

Rozdział 4

Zastrzeżenia dotyczące działania serwisu puste.pl.


§ 1

Operator zobowiązuje się do weryfikacji (sprawdzenia) nadesłanych paczek w terminie 48h (dwóch dni roboczych) od momentu pisemnego potwierdzenia odbioru towaru na liście przewozowym przesyłki, oraz do wypłaty należności za przesłany towar w ciągu kolejnych 24h (jednego dnia roboczego). W/w terminy weryfikacji mogą ulec wydłużeniu w sytuacjach niezależnych od Operatora (choroba pracowników, okres świąteczny).

§ 2

W przypadku trudności z identyfikacją właściciela przesyłki, braku wkładki w przesyłce, lub braku nr konta bankowego, terminy określone w rozdziale 4 §1 niniejszego regulaminu nie obowiązują i są każdorazowo indywidualnie ustalane z Użytkownikiem.

§ 3

Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Operatora na liście przewozowym przesyłki.

§ 4

Użytkownik potwierdza, że jest jedynym i prawowitym właścicielem przesyłanego towaru i nie jest on przedmiotem zastawu oraz nie pochodzi z przestępstwa.

§ 5

Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za szkody powstałe podczas transportu, w wyniku złego spakowania towaru lub w przypadku zaginięcia paczki. Nie ma również wpływu na skrócenie lub wydłużenie terminu dostawy przesyłki.

§ 6

Operator ponosi odpowiedzialność za paczkę od momentu pisemnego potwierdzenia odbioru towaru na liście przewozowym przesyłki.

§ 7

Operator nie zwraca Użytkownikowi kosztów poniesionych za dostarczenie przesyłki do siedziby firmy puste.pl.

§ 8

Operator dopuszcza wysłanie paczek kurierem DPD na jego koszt, jednakże od wartości pustych zostanie odliczona opłata według cennika:

  0-15 kg   18,00 zł
15-30 kg   20,00 zł

Użytkownik zobowiązany jest do podania wagi przesyłki oraz sprawdzenia poprawności wpisania jej na liście przewozowym.

 §9

Operator zobowiązuje się do umieszczenia fotografii uszkodzonego, nieoryginalnego towaru, który nie został rozliczany, przesłanego przez użytkownika w osobistym panelu użytkownika serwisu w ciągu 48h od momentu pisemnego potwierdzenia odbioru towaru na liście przewozowym przesyłki. Użytkownik przy składaniu oferty zaznacza czy chce otrzymać zwrot uszkodzonego, nieoryginalnego, nierozliczonego towaru. Za odesłanie uszkodzonego, nieoryginalnego, nierozliczonego towaru na życzenie klienta Operator pobiera opłatę wg. Cennika Poczty Polskiej, którą odliczy od należności za przesłany towar.

§ 10

Uszkodzony, nieoryginalny, nierozliczony towar pozostaje w magazynie Operatora przez 14 kolejnych dni. Jeżeli w/w terminie Użytkownik nie zwróci się do Operatora z prośbą o odesłanie uszkodzonego towaru, wówczas Operator przekazuje uszkodzony, nieoryginalny, nierozliczony towar do utylizacji. Potwierdzeniem chęci zwrotu uszkodzonego, nieoryginalnego, nierozliczonego towaru w przypadku gdy przesyłka została już rozliczona, jest wpłata na konto operatora puste.pl kosztów zwrotu przesyłki według cennika Poczty Polskiej.

§ 11

Towar skupowany przez Operatora za pomocą narzędzi w serwisie www.puste.pl musi być wyprodukowany przez producenta drukarki, w którym został on zużyty, musi posiadać wszystkie nieuszkodzone oznaczenia producenta, nie może być w żaden sposób uszkodzony mechanicznie (wyłamanie, pęknięcia, wduszenia, odpryski), musi być sprawny elektrycznie, nie może być w żaden sposób powtórnie napełniany, wszelkie próby ingerencji są równoznaczne z powtórnym napełnieniem. puste.pl nie skupuje pojemników które nie są wymienione na stronie www.puste.pl w zakładce „cennik skupu”, bądź są produktami zamiennymi. Skupowi nie podlegają również pojemniki które posiadają widoczne ślady korozji na elementach metalowych.

§ 12

W przypadku gdy w paczce znajdą się puste uszkodzone, nieoryginalne, nieskupowane przez Operatora o masie przekraczającej 20% całkowitej wagi pustych, Operator zobowiązuje się do kontaktu z Użytkownikiem w celu indywidualnego rozliczenia. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje rozliczenia: uiszczenie opłaty utylizacyjnej w wysokości 2,46 brutto za każdy kilogram odpadu lub zwrot na koszt Użytkownika. W/w sytuacji nie obowiązują postanowienia zawarte w rozdziale 4 §9 niniejszego regulaminu.

§13

Wszelkie nagrody dodatkowe oferowane na stronie www.puste.pl w ramach akcji promocyjnych takie jak gadżety reklamowe, upominki będą przyznane w ciągu 7 dni roboczych od daty weryfikacji zawartości przesyłki.

§ 14

Podane ceny w serwisie www.puste.pl w zakładce cennik skupu mogą ulec zmianie i stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania. Ceny na wydrukowanych specyfikacjach do paczek obowiązują 14 kolejnych dni od daty ich wydrukowania. W przypadku, gdy przesyłka dotrze do operatora puste.pl później niż 14 dnia od daty wydrukowania wkładki, obowiązują ceny z dnia sprawdzenia paczki.

§ 15

Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu www.puste.pl wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.

§ 16

Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu http://www.puste.pl/ w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

§ 17

Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu www.puste.pl treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w serwisie www.puste.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 18

Korzystanie z komercyjnej części serwisu www.puste.pl nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne.


§ 1

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@puste.pl, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w serwisie www.puste.pl w zakładce kontakt.
 
§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty odebrania reklamacji.

§ 3

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Użytkownika.
 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.


§ 1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 2

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu serwisu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Operatora.

§ 3

Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

§ 4

Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

§ 5

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu www.puste.pl w zakładce „regulamin” i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§ 6

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Treść niniejszego regulaminu po zmianach zostanie opublikowana w formie elektronicznej w serwisie puste.pl w zakładce „regulamin”. Jeżeli w terminie 14 dni od zaistnienia zmian w regulaminie użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez użytkownika przyjęte.

§ 7

Wykorzystywanie informacji udostępnionych w serwisie www.puste.pl wymaga zgody operatora (lub osób upoważnionych).

§ 8

Informacje znajdujące się na stronach internetowych serwisu www.puste.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść użytkownika.

§ 10

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie www.puste.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

 
copyright 2010 puste.pl
designed by m3art
 
strona główna | cennik skupu | pierwsza transakcja | jak zarabiać | po co się rejestrować | regulamin | kontakt